fbpx

rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, nieruchomości, wycena nieruchomości, szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości, przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, szkolenia wycena nieruchomości, projekt operatu szacunkowego, jak się wycenia nieruchomości, zasady wyceny nieruchomości, standardy wyceny

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.magdalenamalecka.pl (zwanego dalej serwisem) jest AIM PROPERTY Oddział Poznań Magdalena Małecka (zwana dalej AIM PROPERTY) z siedzibą w Poznaniu, ul. Mylna 25/35, 60-856 Poznań, NIP 972 048 59 35.

2. Użytkownicy i klienci przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu konferencji, szkoleń, konsultacji, mentoringu i innych w formie tzw. zdarzenia edukacyjnego.

4. Zdarzenie edukacyjne może być organizowane i dostarczone w formie online lub offline. O sposobie organizacji zdarzenia edukacyjnego decyduje organizator. Sposób organizacji zdarzenia będzie podany przed zdarzeniem edukacyjnym.

5. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe, konsultacji, mentoringu i innych świadczone w serwisie (zdarzenia edukacyjne), za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.

6. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Zasady uczestniczenia w zdarzeniach edukacyjnych

7. Uczestnicy wszystkich zdarzeń edukacyjnych, które są odpłatne, organizowanych lub współorganizowanych przez AIM PROPERTY oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe, które są odpłatne,  nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w zdarzeniach edukacyjnych. AIM PROPERTY zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią zdarzeniami edukacyjnymi, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

8. Uczestnicy wszystkich zdarzeń edukacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez AIM PROPERTY opisanych w niniejszym Regulaminie oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze zdarzeń edukacyjnych, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

9. AIM PROPERTY będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania zdarzeń edukacyjnych.

10. Poprzez udział w zdarzeniu edukacyjnym Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny, której dotyczy zdarzenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (materiały szkoleniowe, produkty edukacyjne etc.). AIM PROPERTY nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką zdarzenia edukacyjnego. Wyłącznie uczestnik jest odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu w trakcie zdarzeń edukacyjnych treści, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami. Za każdym razem Uczestnik zdarzenia edukacyjnego musi dostosować przekazywane treści do własnego indywidualnego przypadku oraz jego uwarunkowań i wyłącznie on ponosi za to odpowiedzialność.

11. Osoby biorące udział w zdarzeniu edukacyjnym oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do tych zdarzeń lub materiałów z nich pochodzących. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

12. AIM PROPERTY nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej marki, logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych współpracowników i trenerów oraz szkoleniowców firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

13. Promocje organizowane przez AIM PROPERTY, obniżki lojalnościowe, zniżki pakietowe oraz inne okazje, nie mogą być łączone i przeznaczone są wyłącznie dla osoby, której są dedykowane, chyba że dodatkowa informacja stanowi inaczej.

14. Uczestnicy zdarzeń edukacyjnych w AIM PROPERTY oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one opinii prawnej czy jakiejkolwiek innej wykładni i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

15. Uczestnicy zdarzenia edukacyjnego w terminie do 30 dni od dnia zakończenia zdarzenia, otrzymają  na żądanie certyfikat uczestnictwa. Certyfikat będzie wystawiany wyłącznie na imię i nazwisko osoby, która brała udział w zdarzeniu edukacyjnym.

16. Uczestnicy zdarzenia edukacyjnego są zobowiązani do przestrzegania regulacji rządowych oraz wytycznych Organizatora dotyczących zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania i zakażeń wirusem COVID-19 i innych.

Zawarcie i zmiana umowy:

17. Umowa związane ze świadczeniem usług przez AIM PROPERTY w zakresie zdarzeń edukacyjnych może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez stronę internetową serwisu www.magdalenamalecka.pl oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego drogą internetową, przy czym w tym ostatnim przypadku obowiązkowe jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że, w przypadku  braku zapłaty, umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez AIM PROPERTY.

18. Płatność za usługi świadczone przez AIM PROPERTY może być dokonana w formie:
a)      szybkich przelewów  online,

b)      przelewu z konta bankowego,

c)       przelewu internetowego,

d)      innych dostępnych form na stronie AIM PROPERTY. 

19. Zakupione uczestnictwo w zdarzeniu edukacyjnym nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi przypadek opisany w dalszej części. AIM PROPERTY zastrzega sobie prawo do odwołania zdarzenia edukacyjnego z powodu siły wyższej oraz innych przyczyn od niej niezależnych, w szczególności polegających na: chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić zdarzenie, rezygnacji osoby prowadzącej zdarzenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć zdarzenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się zdarzenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc., a także zbyt mała ilość osób zapisana na dane zdarzenie edukacyjne). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego zdarzenia edukacyjnego w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne zdarzenie edukacyjne organizowane przez AIM PROPERTY, na zakup produktów zamieszczonych w serwisie www.magdalenamalecka.pl lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków. Osoby dokonujące zakupu usług AIM PROPERTY oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania AIM PROPERTY adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

20. Zwrot należności uiszczonych na rzecz AIM PROPERTY następuje po otrzymaniu przez AIM PROPERTY podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

21. AIM PROPERTY i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie zdarzenia edukacyjnego  (za zwrotem kosztów potrąconych o wartość częściowego udziału w zdarzeniu edukacyjnym, które odbyło się do tego momentu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości zdarzenia edukacyjnego i czasu, w którym Uczestnik brał w nim udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest, w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas zdarzenia edukacyjnego i jeśli w konsekwencji zakłóca to jego przebieg i oddziałuje negatywnie na proces edukacyjny całej grupy.

Postępowanie reklamacyjne

22. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

23. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: kontakt@magdalenamalecka.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

24. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane zdarzenia edukacyjnego, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

25. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

26. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

27. Postanowienia pkt. 22-26 wyżej nie mają zastosowania do konsumentów.

Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu

28. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet i przeglądarką obsługującą pliki cookies.

29. Korzystanie z usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

30. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną, konieczne jest dysponowanie przez niego dostępem do konta poczty elektronicznej.

31. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo, za co serwis nie bierze odpowiedzialności.

Postanowienia końcowe:

32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

33. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby AIM PROPERTY. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

34. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

35. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.magdalenamalecka.pl. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Regulacje dotyczące Konsumentów

36. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy o Prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 38 pkt. 12 ustawy. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: kontakt@magdalenamalecka.pl lub drogą pocztową na adres podany w pkt. 1. Niniejszego Regulaminu.

37. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres: kontakt@magdalenamalecka.pl lub przesyłając ją listem na adres AIM PROPERTY w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

38. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.

39. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

MENU
BIO
Rzeczoznawca majątkowy
Mentoring & konsultacje 
Szkolenia online
Publikacje na sprzedaż
Praktyka zawodowa
Darmowe dokumenty
Opinie
Q & A
Wypełnij ankietę

Bezpłatne Materiały

  • Projekt umowy o dzieło w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego, sprawdzony przez kancelarię prawną wraz ze zgodą RODO
  • Wzór protokołu z czynności rzeczoznawcy majątkowego np. z oględzin nieruchomości wraz z listą spraw na które należy zwrócić uwagę i ująć w protokole
  • Wzór wypisu z dokumentu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego